Súkromné centrum poradenstva a prevencie TREA - Detská poradňa
 • Pon - Pia 8:00 - 16:30
 • +421 903 575 990

  O našej detskej poradni

  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva TREA, Kadnárova 15, 831 52 Bratislava

  právna forma: nezisková organizácia
  založené od roku: 15. mája 2015
  zaradené do siete škôl a školských zariadení od: 1. septembra 2016
  rozhodnutie MŠVVaŠ SR číslo: 2015-4121/16796:4-lOOB
  IČO: 52595676
  právna subjektivita: vlastná
  vlastníctvo: súkromné
  banka: ČSOB
  IBAN: SK20 7500 0000 0040 2757 5486
  riaditeľ školského zariadenia: PhDr. František Valúch

  , SCŠPP

  Naše súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva TREA poskytuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom, ich rodičom, pedagógom a iným odborníkom v danej problematike.

  Naše odborné služby špeciálno-pedagogického poradenstva zameriavame na zdravotne znevýhodnené (postihnuté) deti predškolského veku, žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl až po ukončenie prípravy na ich povolanie. Rovnako svoju odbornú starostlivosť poskytujeme ďeťom, žiakom a študentom, ktorí sú zdravotným postihnutím ohrození, alebo ktorí majú špecifické poruchy učenia, poruchy správania, s telesným, sluchovým, zrakovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, pre deti s pervazívnymi poruchami vývinu.

  Špeciálno-pedagogická starostlivosť je v našom centre vykonávaná formou komplexnej psychologickej, pedagogickej a logopedickej diagnostiky, odbornej konzultácie, terapie, intervencie, reedukácie, tréningov, nácvikov, stimulácie, poradenstva pre rodičov, pedagógov, spracovanie komplexnej dokumentácie, správ do škôl, odborných vyjadrení a odporúčaní.

  Všetky tieto služby vykonáva náš tím odborníkov z odboru psychológie, špeciálnej pedagogiky a školskej logopédie.

  Rozhodnutie o zaradení do siete škôl a školských zariadení

  , SCŠPP
  , SCŠPP
  error: Obsah je chránený !!!